Προτάσεις κατηχητικών μαθημάτων Κυριακής του Σπορέως