Κατηχητικό Υλικό: Η θεραπεία του τυφλού της Ιεριχούς