Ποιός είναι ο Θεός κατά την Πίστη του Χριστιανισμού (Περίληψη+Ασκήσεις)

Ενότητα 4. Ποιός είναι ο Θεός κατά την Πίστη του Χριστιανισμού

Από τους :  Σωτήρη Μποζιονέλο – Αναστάσης Μπουκάρας

Επιγραμματική απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνει το Σύμβολο της

Πίστεως το γνωστό ΄΄Πιστεύω΄΄.

Σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία:

Ο Θεός είναι απρόσιτος στην ουσία του και μεθεκτός στις ενέργειες του: Δε γνωρίζουμε τι είναι ο Θεός αφού είναι άγνωστος στην ουσία του.

Είναι όμως γνωστός με τις ενέργειες του στον κόσμο, δηλαδή τις θεϊκές

δυνάμεις που εκδηλώνονται στις σχέσεις του Θεού με τον άνθρωπο και τον κόσμο. Οι ενέργειες αυτές χωρίζονται στις ουσιοποιό (δίνει ύπαρξη στα όντα) και στις λογοποιό (ενέργεια που προσφέρει λογική στα όντα)

Ο Θεός είναι ένας και Τριαδικός: ΄΄ Ο ένας ως προς την ουσία ή τη φύση Θεός είναι Τριαδικός ως προς τις υποστάσεις ή τα πρόσωπα (Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα) ΄΄. Κάθε πρόσωπο του Τριαδικού Θεού

είναι φορέας της θείας ουσίας και συγχρόνως είναι όλος ο Θεός.

Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας έχουν τα προσωπικά τους ιδιώματα: Ο Πατέρας είναι αγέννητος, Ο Υιός γεννάται, Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα.

Ο Θεός ψηλαφητός στην ιστορία: Η παρουσία του Θεού είναι συνεχής στην ανθρώπινη ιστορία και αυτό καταγράφεται στα βιβλία της Αγίας Γραφής.

Ο Θεός αγάπη εστί: Η αγάπη είναι το ιδιαίτερο γνώρισμα του Χριστιανικού Θεού. Εκδηλώνεται από την αρχή της δημιουργίας, μεγαλύτερη απόδειξη της είναι η ενανθρώπιση του Υιού και αποκορύφωση της αγάπης αυτής αποτελεί η σταυρική θυσία του Χριστού.

ΆΣΚΗΣΗ:  Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με τις λέξεις της στήλης Β.                                                                   

I) Πατέρας                                                       Εκπορεύεται

ΙΙ) Ουσιοποιό                                                   Ύπαρξη

ΙΙΙ) Άγιο Πνεύμα                                               Γεννάται

VI)  Λογοποιό                                                  Είναι αγέννητος

V) Υιός                                                             Λογική